folder ประชาสัมพันธ์

Documents

รูปภาพ อบรมโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (MINDFULNESS IN ORGANIZATION : MIO) สำหรับผู้บริหาร บริษัท อีเกิลส์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย)

By 6 ดาวน์โหลด

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและที่ปรึกษาโครงการฯ)และ ดร.โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมสุขภาพจิต) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการฝึกอบรมโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) สำหรับผู้บริหาร ของ บริษัท อีเกิลส์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อีเกิลส์ฯ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้และขยายต่อยอดได้จริง การอบรมครั้งนี้ใช้การอบรมและการประชุมอย่างมีสติ สื่อสารด้วยภาษาฉัน นอกจากนี้ยังนำเอาสติมาใช้เพื่อให้รู้เท่าทันการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างมีสติ ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก โดยการนำของคุณวัลภา สถิรชวาล (กรรมการผู้บริหารบริษัทฯ)ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำสติเข้าไปสู่วัฒนธรรมองค์กร mio

pdf MIO ทุกวันทำงานฉันมีความสุข โดย ปูปรุง Popular

By 186 ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

MIO ทุกวันทำงานฉันมีความสุข_PoketBook.pdf

pdf Do & Don’t in MIO Popular

By 133 ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

Do & Don’t in MIO.pdf

pdf สติ Metaskills ของการพัฒนาความสุขที่ยั่งยืน Popular

By 266 ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

สติ...Metaskills ของการพัฒนาความสุขที่ยั่งยืน.pdf

archive รวมเอกสารประกอบการประชุม วันที่ 27 - 28 พ.ย. 58 ชุดที่ 3 (ขององค์กร) Popular

By 171 ดาวน์โหลด

archive รวมเอกสารประกอบการประชุม วันที่ 27 - 28 พ.ย. 58 ชุด 4 (ขององค์กร)

By 62 ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

fwd2728__584 (1).zip

archive เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นวิทยากรหลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร Popular

By 114 ดาวน์โหลด

ตัวไฟล์มี จำนวน4ไฟล์ ซึ่งได้ทำการบันทึกเป็นแบบนามสกุล .Zip กรุณาทำการแตกไฟล์ก่อนทำการเปิดอ่านค่ะ(ถ้าท่านใดใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10 ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมWinzipหรือ Winrar ก็ได้ค่ะ)

สื่อโทรทัศน์และมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
เนื้อหา
ข่าวฟีด
Tags
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ปฏิทินกิจกรรม

No events found