pdf สร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization: MIIO) Popular

By 22541 ดาวน์โหลด

ชื่อหนังสือ สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
(Mindfulness in Organization: MIIO)
ผู้เขียน นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข