รูปภาพ อบรมโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (MINDFULNESS IN ORGANIZATION : MIO) สำหรับผู้บริหาร บริษัท อีเกิลส์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย)

By 6 ดาวน์โหลด

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและที่ปรึกษาโครงการฯ)และ ดร.โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมสุขภาพจิต) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการฝึกอบรมโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) สำหรับผู้บริหาร ของ บริษัท อีเกิลส์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อีเกิลส์ฯ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้และขยายต่อยอดได้จริง การอบรมครั้งนี้ใช้การอบรมและการประชุมอย่างมีสติ สื่อสารด้วยภาษาฉัน นอกจากนี้ยังนำเอาสติมาใช้เพื่อให้รู้เท่าทันการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างมีสติ ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก โดยการนำของคุณวัลภา สถิรชวาล (กรรมการผู้บริหารบริษัทฯ)ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำสติเข้าไปสู่วัฒนธรรมองค์กร mio

สื่อโทรทัศน์และมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
เนื้อหา
ข่าวฟีด
Tags
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ปฏิทินกิจกรรม

No events found