archive เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นวิทยากรหลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร Popular

By 289 ดาวน์โหลด

ตัวไฟล์มี จำนวน4ไฟล์ ซึ่งได้ทำการบันทึกเป็นแบบนามสกุล .Zip กรุณาทำการแตกไฟล์ก่อนทำการเปิดอ่านค่ะ(ถ้าท่านใดใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10 ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมWinzipหรือ Winrar ก็ได้ค่ะ)